Jak bezpiecznie przewie?? cenne rzeczy i antyki?

przez MaXX | 2015-05-05

Cenne przedmioty i antyki

Czasem nie mo?emy zdawa? sobie sprawy z tego, jakie cenne przedmioty znajduj? si? w naszym domu. Mo?e ta pi?kna, r?cznie rze?biona toaletka po naszej babci jest ju? okre?lona jako zabytek? W sytuacji, gdy pragniemy przetransportowa? przedmioty o niezwykle cennej warto?ci, nale?y pami?ta? o odpowiednim zabezpieczeniu oraz delikatnym transporcie, który nie uszkodzi naszego mienia. Firmy ?wiadcz?ce us?ugi transportowe posiadaj? do?wiadczenie w przewo?eniu ró?norakich towarów i ka?dy z nich obj?ty jest odpowiedni? opiek?. Antyki jednak to tak wyj?tkowe przedmioty, które nale?y zabezpieczy? jeszcze pieczo?owiciej ni? inne dobra materialne. Jak wiadomo, antyki to przedmioty, które posiadaj? swoj? warto?? estetyczn? i przede wszystkim historyczn?. Z?b czasu, który odznaczy? si? na tego typu rzeczach jest mocno zauwa?alny, co sprawia, ?e wymagaj? one osobnego i niezwykle delikatnego transportu. Ponadto lojalne firmy przeprowadzkowe dysponuj? polisami ubezpieczeniowymi, które zapewniaj? nam gwarancj? zwrotu kosztów w razie nieszcz??liwego wypadku.

Niezb?dna ocena stanu przedmiotów

Przed przyst?pieniem organizowania wszystkich czynno?ci zwi?zanych z przeprowadzk?, warto zaznajomi? si? z faktycznym staniem przedmiotów, których jeste?my w posiadaniu. Je?li cenne meble nie s? w pe?ni funkcjonalne, tzn. posiadaj? wady takie jak brak zawiasów w szafkach czy niestabilne nó?ki u sto?u, warto poprosi? o pomoc w zapakowaniu firm? przeprowadzkow?. Znacznie u?atwi to spraw?, poniewa? fachowcy, którzy pracuj? w danej bran?y bardzo dobrze znaj? si? na prawid?owym pakowaniu, które pozwoli unikn?? nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak ca?kowite zniszczenia czy cz??ciowe uszkodzenia przedmiotu.

Wybór profesjonalnej firmy transportowej

Ze wzgl?du na niezwyk?? warto?? materialn? oraz sentymentaln?, jak? posiadaj? antyki, bardzo istotne jest wybranie najbardziej rzetelnej firmy transportowej, która cieszy si? pozytywnymi opiniami klientów. Warto zaufa? osobom, które posiadaj? bogate do?wiadczenia i s? na rynku transportowym ju? od wielu lat. Takie firmy na pewno nie raz wykonywa?y czynno?ci przetransportowania cennych przedmiotów i potrafi? dokona? tego w najbezpieczniejszy sposób.

Wycena przedmiotów

Wiele rzetelnych firm przeprowadzkowych posiada zaprzyja?nionego rzeczoznawc?, który pomaga ustali? warto?? materialn? przewo?onych przedmiotów. Mo?na spróbowa? znale?? rzeczoznawce na w?asn? r?k? - polecamy Polsk? Federacj? Rzeczoznawców Maj?tkowych W sytuacji, kiedy firma nie ma w swojej ofercie takiej us?ugi, niezwykle istotne jest zorganizowanie spotkania z rzeczoznawc? na w?asn? r?k?. Pozwoli to nie tylko na fachow? opini? ile dany przedmiot jest wart, ale równie? na sporz?dzenie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek nieszcz??liwego wypadku.

Tagi : przeprowadzka antyków przeprowadzka rzeczy

 

Przeprowadzki Zielona GĆ³ra